پایان نامه مدیریت در مورد : سرمایه انسانی

شوند. همچنین از رگرسیون برای پیش بینی سرمایه انسانی بر روی هر کدام از متغیرهای توانمندسازی استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از بخش توزیع پرسشنامه ها مورد جمع آوری قرار گرفته و تحلیل های آماری در دو بعد توصیفی و استنباطی انجام می شوند و نتایج تحقیقات آورده می شوند تا بتوان در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات لازم را ارائه نمود.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 سن نمونه
در جدول زیر اطلاعات مربوط به سن نمونه تحقیق دیده می شود. از تعداد نمونه دو نفر وضعیت سنی خود را مشخص ننموده اند.
جدول (4-1): توزیع فروانی سن نمونه
سن
فراوانی
فراوانی تجمعی
30-20

7
7
40-30
38
45
50-40
32
77
60-50
11
88
60 به بالا
0
88
نمودار (4-1): توزیع فراوانی سن نمونه
4-2-2 جنسیت نمونه
در جدول زیر جنسیت نمونه را مشاهده می نمایید.
جدول (4-2): توزیع فراوانی جنسیت نمونه
جنسیت نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
مرد
79
79
زن
11
90
کل
90
90
نمودار(4-2): توزیع فراوانی جنسیت نمونه
4-2-3 تاهل نمونه
در جدول زیر اطلاعات تاهل نمونه آورده شده است.
جدول (4-3): توزیع فراوانی تاهل نمونه
تاهل نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
مجرد
17
17
متاهل
73
90
کل
90

 
 
90
نمودار (4-3): توزیع فراوانی تاهل نمونه
4-2-4-مدرک تحصیلی نمونه
در جدول زیر مدارک تحصیلی نمونه آورده شده است.
جدول (4-4): توزیع فراوانی تاهل نمونه
مدرک نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
ارشد
16
16
دکتری
74
90
کل
90
90
نمودار (4-4): مدرک تحصیلی نمونه
4-3-آمار استنباطی
در این قسمت به آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم.
آزمون نرمال بودن KS:
قبل از انجام تحلیل های آماری با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون بایستی نسبت به نرمال بودن توزیع داده ها مطمئن شویم و برای این کار روش های زیادی وجود دارند که در این جا از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود. مقدار معناداری آماره ی احتمال برای مقادیر کمتر از 0.05 حاکی از وجود وضعیت غیر نرمال بودن برای متغیرهاست. در این تحقیق مقدار کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیر توانمند سازی 0.195 و برای سرمایه انسانی 0.273 به دست آمده است که هر دو دارای مقدار معناداری کمتر از 0.01 بوده که نشان دهنده ی وضعیت نرمال بودن برای داده ها می باشد.
فرضیه اصلی
– بین توانمند سازی اعضای هیئت علمی با سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-5): آزمون فرضیه اصلی
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.825
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
فرضیات فرعی
1- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-6): آزمون فرض فرعی اول
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.656
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
2- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-7): آزمون فرض فرعی دوم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.651
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
3- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-8): آزمون فرض فرعی سوم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.632
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
4- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-9): آزمون فرض فرعی چهارم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.572
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
5- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-10): آزمون فرض فرعی پنجم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.276
0.009
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
6- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-11): آزمون فرض فرعی ششم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.440
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
7- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-12): آزمون فرض فرعی هفتم
ضریب همبستگی پیرسون

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سطح معنی داری
نتیجه
0.454
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
8- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-13): آزمون فرض فرعی هشتم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.428
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
9- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-14): آزمون فرض فرعی نهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.859
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
10- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-15): آزمون فرض فرعی دهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.666
0.002
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
11- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-16): آزمون فرض فرعی یازدهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.682
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
12- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-17): آزمون فرض فرعی دوازدهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.642
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
همچنین برای بررسی تفاوت در میزان همبستگی بین توانمند سازی و سرمایه انسانی در اعضای هیئت علمی زن و مرد ضریب همبستگی جداگانه برای هر دو به دست آمده است. میزان همبستگی برای زنان و مردان به ترتیب برابر با 0.891 و 0.871 بوده است و هر دو در سطح اطمینان یکسانی معنادار شده اند که مقدار احتمال معناداری هر دو به صفر رسیده است.
در نهایت جداول رگرسیونی زیر نشان دهنده ی تاثیرات توانمند سازی و ابعاد آن بر سرمایه انسانی می باشند و دیده می شود که توانمند سازی دارای تاثیرات و قدرت پیش بینی زیاد برای سرمایه انسانی می باشد. همچنین تمامی ابعاد توانمند سازی دارای تاثیرات مثبتی روی سرمایه انسانی هستند اما ابعاد خود مختاری، موثر بودن و معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد دارای تاثیرات معناداری هستند و شایستگی علی رغم دارا بودن تاثیرات مثبت اما معنادار نبوده است.
جدول (4-18): خلاصه نتایج رگرسیون
R
R Square
Adjusted R Square
خطای تخمین
0.83
68/0
679/0
17/0
a. پیش بین ها: (Constant), توانمند سازی
جدول (4-19): آنالیز واریانس
مجموع مربعات
درجه آزادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *