دانلود پایان نامه

ربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)
استاد راهنما:
دکتر علی قربانی
استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن شاکری
نگارش:
ایرج بائی‌لاشکی
تابستان ۱۳۹۲
سپاسگزاری
بدین‌وسیله از همه اساتید معظم و بزرگواری که در دوران تحصیلم از آن‌ها آموخته‌ام سپاسگذاری نموده و در برابر ایشان سر تعظیم فرود آورده و برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند منان طلب سلامتی و آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خصوصاً استاد فرزانه و دلسوز، جناب آقای دکتر علی قربانی که قبول زحمت فرموده و با راهنماییهای دقیق و عالمانه، در این نوشتار یاری‌ام فرموده‌اند، که بی‌وجود رهنما پیمودن راه غیرممکن است.
همچنین از جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری، استاد مشاور محترم، کمال تشکر و سپاس را دارم. و خداوند را شاکرم که توفیق شاگردی و تلمذ از محضر ایشان را نصیبم نمود.
تقدیم به
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و همراهم بوده‌اند، باشد که با این اندک سپاس، قطره‌ای از دریای بیکران زحمات ایشان را ارج نهاده باشم. همچنین از همسر و فرزندم که با تحمل و حمایت بی‌دریغ‌شان مرا به سوی موفقیت رهنمون ساختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۵- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۶- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۸- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- رأی و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۱-۱- حکم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲- قرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۱- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………… ۱۰
الف) واخواهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء ……………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲- مبانی اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
الف) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
ب) اشتباه حکمی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
ج) تأمین حقوق متهم ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴- پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۱- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۲- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۵- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری …………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۵-۱- وجوه اشتراک …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۵-۲- وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۶- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی …………………………………… ۳۵
۲-۶-۱- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی ………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۲- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی …………………………………………………….. ۳۷
۲-۷- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۷-۱- اثر تعلیقی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۷-۲- اثر انتقالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۸- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن ………………………………………………………………. ۴۴
۲-۸-۱- طریقه عدولی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۸-۲- طریقه تصحیحی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۹- موضوع اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱۰- مرجع درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۱- درخواست کنندگان اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۱- محکوم علیه …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۲- دادستان کل کشور …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۱-۳- رئیس حوزه قضائی (دادستان) ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۲- مواعد اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۱۲-۱- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم ………………………………………………………………. ۶۲
۲-۱۲-۲- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم …………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱۲-۳- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم………………………………………………………………… ۶۳
۲-۱۳- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید